Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

2. marts 2016

Årsrapport 2015 for M. Goldschmidt Holding A/S

M. Goldschmidt Holdings resultat før skat steg til 463 mio. kr., hvilket er særdeles tilfredsstillende og det næstbedste i koncernens 37‐årige historie

M. Goldschmidt Holding A/S, der ejes af Mikael Goldschmidt, offentliggør i dag Årsrapport 2015. M. Goldschmidt koncernens hovedaktivitet består af investeringer i fast ejendom, værdipapirer og virksomheder. Hovedtrækkene i årsrapporten er:

  • - Koncernens resultat før skat udgør 463 mio. kr., hvilket er særdeles tilfredsstillende og det næstbedste i koncernens 37‐årige historie.
  • - Koncernens to største forretningsområder, M. Goldschmidt Ejendomme og M. Goldschmidt Capital, hvori Imerco indgår, bidrog til solid driftsindtjening.
  • - Koncernens investering i Aquaporin er for første gang optaget til markedsværdi, som en konsekvens af delsalg af aktier, hvorved koncernens ejerandel er blevet nedbragt til 49,9 %.
  • - Koncernens egenkapital steg med 436 mio. kr. til 2.755 mio. kr. Koncernens samlede aktiver udgør 5.807 mio. kr., hvoraf likvid‐ og værdipapirbeholdningen andrager 659 mio. kr.
  • - Koncernens solvens udgør et stærkt fundament på 47,4 %.
  • - Koncernens ejer Mikael Goldschmidt trak sig i december 2015 et skridt tilbage og påtog sig rollen som koncerndirektør med ansvar for kommercielle aktiviteter. Dette skete som et led i et velplanlagt og velovervejet generationsskifte i bestyrelse og ledelse med det formål at fremtidssikre M. Goldschmidt koncernen. Advokat Niels Heering tiltrådte som ny bestyrelsesformand. Herudover indtrådte ligeledes Jens Peter Toft, Peter Winther og Christian Mariager i koncernens bestyrelse.


Ejer og koncerndirektør Mikael Goldschmidt udtaler: ”Jeg kan ikke være andet end yderst tilfreds, når vi aflægger det næstbedste resultat nogensinde ‐ vi står både økonomisk og ledelsesmæssigt på et stærkt fundament, og med hensyn til vores planer for fremtiden ved vi, hvad vi vil og historisk har vi altid nået de mål, vi har sat os, så jeg ser meget lyst på fremtiden.”

Bestyrelsesformand Niels Heering udtaler: ”Vore selskaber er i god gænge, så jeg ser frem til et stærkt 2016”


Segmentoplysninger


M. Goldschmidt Ejendomme (100 %‐ejet datterselskab)

M. Goldschmidt Ejendomme investerer i velbeliggende udlejningsejendomme inden for bolig‐ og erhvervssegmentet med vækstpotentiale med fokus på Storkøbenhavn.

Den mest centrale del af koncernens ejendomsinvesteringer er placeret i København i området omkring Grønningen, som benævnes ”Den gyldne Trekant” og som er beliggende Store Kongensgade, Poul Ankers Gade, Jens Kofods Gade og Hammerensgade, hvor koncernens samlede ejendomsbesiddelser i dag udgør omkring 40.000 etagemeter alle med en helt unik beliggenhed og fremtoning.

Koncernen ejer tillige betydelige ejendomsbesiddelser på bedste beliggenhed på Strandvejen i Hellerup, som blev udbygget ved opkøb af et antal ejendomme i 2015, så selskabets samlede investering i dette område i dag andrager mere end 10.000 etagemeter.

I 2015 erhvervede selskabet ejendommene Hellerupvej 10 (Hellerup), Strandvejen 141 (Hellerup), Nordre Fasanvej 183 m.fl. (Frederiksberg), Nymøllevej 78 (Kongens Lyngby), Nørregade 4 (København K), 8TALLET erhvervsdel (København S) samt Worsaasvej 2 m.fl. (Frederiksberg). Endelig gennemførte selskabet frasalg af Kirkegårdvej (Ebeltoft), Stockholmsgade (København Ø), og Teglstrup Have (Helsingør).

M. Goldschmidt Ejendomme vil fortsat udbygge ejendomsinvesteringerne inden for disse områder og segmenter, herunder ejendomme med udviklingspotentiale, idet selskabet besidder de driftstekniske, udlejningsmæssige samt bygningstekniske ekspertiser til at optimere ejendommenes værdi. Selskabet forventer fremadrettet opbygge en endnu større ejendomsportefølje centralt beliggende i København og med fokus på optimering af løbende drift.


M. Goldschmidt Ejendomme ‐ Kokkedal Slot Copenhagen

Slotshotellet ApS, som er et datterselskab af M. Goldschmidt Ejendomme, varetager driften af Kokkedal Slot Copenhagen. Slottet, der er optaget i ”Small Luxury Hotels of the World”, oplevede markant stigende efterspørgsel og omsætning i 2015 om end resultatet endnu ikke er tilfredsstillende. Det forventes, at Kokkedal Slot Copenhagen kan balancere driften om et par år.


MGE Bolig Hillerød (100 %‐ejet datterselskab)

M. Goldschmidt koncernen ejer et stort jordstykke på 93.500 m2 centralt i Hillerød by, som vil danne grundlag for en helt ny bydel med bedste beliggenhed i Hillerød og med et for Nordsjælland helt unikt nærmiljø og rekreativt område. Bydelen benævnes Frederiksbro.

Fuldt udviklet vil Frederiksbro bestå af 121.000 etagemeter primært til boligbyggeri. Projektets hovedidé er ”Livets cyklus”, idet grundtanken ved bebyggelsen er at kunne huse børn, unge, familier og ældre – alle generationer ‐ i trygge og attraktive rammer, og som et bærende element etableres en 16.000 m2 ”grøn kile” tværs igennem bebyggelsen, som indeholder cykelstier, en sø, swimmingpool, og bade ‐og sportsfaciliteter.

Der planlægges etapevis opførsel af de ca. 1.300 boliger omfattende blandt andet rækkehuse til salg eller udlejning, lejligheder i op til 6 punkthuse, lejligheder i varierende størrelser i traditionelle karrébebyggelser samt mindre ungdoms‐ og studielejligheder. Frederiksbros mindre erhvervsdel omfatter dagligvarebutik, børnehave, vuggestue, læge, tandlæge, fitness center og et parkeringshus.

Lokalplanen blev godkendt af et stort flertal i byrådet i Hillerød Kommune i 2015, og herefter sendt i høring. Lokalplanen efterbehandles i starten af 2016 og forventes endelig godkendt i forsommeren 2016.

Der er stor interesse for projektet og koncernen er i dialog med flere investorer om et muligt samarbejde.


M. Goldschmidt Capital ‐ Imerco Holding (83,4 %‐ejet datterselskab)

Imerco er Danmarks største detailkæde inden for salg af produkter til køkken og bord med 152 butikker og en hastigt voksende webshop. Imerco koncernen omfatter tillige en kontrollerende aktiepost i den danske designvirksomhed erik bagger a/s. I regnskabsåret 2015 realiserede selskabet en nettoomsætning på 1.094 mio. kr., en driftsindtjening (EBITDA) på 79 mio. kr. og et resultat før skat 40 mio. kr. Driftsindtjeningen blev endnu engang forbedret på løbende 12 måneders sammenlignelig basis. Årets resultat er tilfredsstillende og opnået i en fortsat meget konkurrencepræget markedssituation. Egenkapitalen steg til 720 mio. kr.

Imercos butikker realiserede organisk vækst i 2015, mens Imercos webshop realiserede betydelig organisk vækst. Imerco vil fortsat udbygge sin førende position på markedet i Danmark. Dette vil ske ved investeringer i nye butikker, investeringer i det eksisterende butiksnetværk og i ny teknologi, herunder yderligere satsning på onlinemarkedet. Herudover overvejer Imerco at følge lanceringen af www.imerco.se op med etablering af fysiske butikker i Sverige.


M. Goldschmidt Capital ‐ Danish Aerospace Company (100 %‐ejet datterselskab)

Danish Aerospace Company udvikler innovative medicinske løsninger til brug for udforskning af rummet ved design, udvikling og produktion af medicinsk måle‐ og motionsudstyr samt support i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af bemandede rumflyvninger. Danish Aerospace Company assisterede Danmarks første astronaut Andreas Mogens med at forberede og gennemføre en række af de mange aktiviteter, som Andreas Mogensen udførte under sit ophold på Den Internationale Rumstation i 2015.

Danish Aerospace Company realiserede en driftsindtjening (EBITDA) på 5,2 mio. kr. og et nettoresultat på 3,6 mio. kr. i regnskabsåret 2015. Resultatet er tilfredsstillende.


M. Goldschmidt Capital – Aquaporin (49,9 %‐ejet associeret selskab)

Aquaporin står bag udviklingen af en revolutionerende metode til rensning af vand, der udnytter proteiner – aquaporiner – til at rense vand på samme måde, som det sker i naturen. Aquaporins produkter, såkaldte biomimetiske membraner, renser vand, så det i princippet bliver så rent, at der ikke kan spores andre kemiske forbindelser i vandet, og det på en hurtigere og mere energieffektiv måde end traditionelle vandrensningsmetoder. Markedet for Aquaporins teknologi er globalt.

Aquaporin indgik i begyndelsen af 2015 en aftale med Danica Pension om en millioninvestering i selskabet med den konsekvens, at Danica Pension herefter er en betydende minoritetsaktionær. Herudover etablerede Aquaporin i samarbejde med kinesiske partnere joint venture selskabet Aquapoten Company Ltd. i Kina. I 2016 forventes det, at Aquaporin indgår flere kommercielle strategiske partnerskab, etablerer storskalaproduktion i Danmark i nyt hovedsæde i Kongens Lyngby, og får bragt de første kommercielt producerede Aquaporin InsideTM membraner tilgængelige for markedet.


Koncernens forventninger til 2016

M. Goldschmidt Holding forventer et positivt resultat i 2016.


Yderligere oplysninger

Ejer og koncerndirektør Mikael Goldschmidt, telefon 33 63 09 00.

Bestyrelsesformand Niels Heering, telefon 40 17 75 31.