Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

3. marts 2012

Årsrapport 2010/11 for M. Goldschmidt Holding A/S - Et år præget af gode muligheder for attraktive investeringer

M. Goldschmidt Holding A/S, ejet af Mikael Goldschmidt, offentliggør årsrapport for 2010/11. Hovedtrækkene er som følger:

  • Koncernens driftsindtjening før afskrivninger udgør et overskud på 163 mio. kr. og årets resultat andrager 36 mio. kr.
  • Balancen udgør 5.040 mio. kr., hvoraf egenkapitalen andrager 1.957 mio. kr.
  • Koncernens likvid- og værdipapirbeholdning andrager i alt 1.166 mio. kr., hvoraf aktiebeholdningen kun udgør 122 mio. kr. Koncernen er således ikke eksponeret mod udsving på aktiemarkedet i nævneværdigt omfang
  • Koncernens store værdipapirbeholdning er altovervejende ultra likvide, kortløbende obligationer. Koncernen er således ikke eksponeret mod udsving i rentemarkedet i nævneværdigt omfang
  • Koncernen anvender som udgangspunkt ikke derivatprodukter og har i dag kun en ubetydelig eksponering
  • Koncernen gennemførte salg af 19 ejendomme med tilfredsstillende fortjeneste
  • Koncernen erhvervede 3 ejendomme i regnskabsåret og har efter regnskabsårets afslutning erhvervet yderligere 9 ejendomme primært i Storkøbenhavn
  • Koncernens største datterselskab, Imerco Holding A/S, realiserede en omsætning på 1.137 mio. kr. og et EBITDA på 46 mio. kr. Imerco er den stærkest kapitaliserede detailkæde inden for salg af køkkenudstyr og isenkram i Danmark.

I forhold til den samfundsøkonomiske udvikling vurderes resultatet som værende acceptabelt

Året 2010/11 i hovedtræk

Koncernen realiserede i 2011 en række ejendomsaktiver efter afsluttet optimering med fortjeneste. Herudover foretog koncernen igennem 2011 en række opkøb i ejendomsmarkedet til attraktive priser. Koncernens opkøb er primært foretaget i københavnske ejendomme med byggetekniske eller driftstekniske udfordringer, som koncernen har særlig kompetence i at løse effektivt og på kort tid. Efterhånden som disse nykøbte ejendomme er blevet optimeret og udlejet har koncernen indledt forhandlinger med forskellig parter med henblik på salg. Disse forhandlinger vil føre til flere salg i 2012, hvilket i så fald vil medføre et væsentligt salgsprovenu og – avance til koncernen i igangværende regnskabsår.

Den generelle krise på ejendomsmarkedet og i den finansielle sektor i Danmark gør, at der fortsat er et betydeligt antal ejendomme i en uhensigtsmæssig og kortsigtet ejerstruktur. En del af disse ejendomme er problemfyldte både byggeteknisk og driftsteknisk, hvorfor de ikke passer til efterspørgslen fra traditionelle institutionelle investorer, som primært søger veldrevne og problemfri ejendomme med god beliggenhed. Disse problemfyldte ejendomme har koncernens helt særlige interesse. Det er koncernens forventning, at der i en årrække fremover vil være gode muligheder for at lave gode forretninger i dette segment før end en ny markedsmæssig ligevægt nås.

Samtidig har den svage samfundsøkonomi og uro på de finansielle markeder resulteret i faldende renter og stigende inflation. Dette øger efterspørgslen efter inflationssikre aktiver så som fast ejendom med god drift og fornuftig beliggenhed.

Koncernens store detailhandelsvirksomhed Imerco vækstede omsætningen med 4 % og realiserede en driftsindtjening på 46 mio. kr. Imerco investerede massivt i ny IT, infrastruktur og butikker, som forberedelse til fremtidens udfordringer og mange muligheder. Detailmarkedet i Danmark forventes fortsat at være præget af en udpræget grad af tilbageholdenhed hos forbrugeren, men Imerco er som den største og stærkest kapitaliserede kæde i Danmark godt positioneret til at udnytte dette til egen fordel fremadrettet.

Mikael Goldschmidts personlige forretningsaktiviteter er ikke offentlig tilgængelige, men omfatter bl.a. ejerskab af 25 ejendomme. Disse aktiviteter udviklede sig meget tilfredsstillende, og bidrog i 2011 med et resultat før skat på 100 mio. kr., der ikke indgår i koncernregnskabet.

Øvrige nyheder

Tilbage til oversigt