Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

3. marts 2014

Årsrapport 2012/13 for M. Goldschmidt Holding A/S

Tilfredsstillende resultat før skat på 81,7 mio. kr.

M. Goldschmidt Holding A/S, der ejes af Mikael Goldschmidt, offentliggør i dag årsrapport for 2012/13. Koncernens hovedaktivitet består af investeringer i ejendomme, værdipapirer samt virksomheder inden for detailhandel og cleantech. Hovedtrækkene fra året der gik, er:

  • Egenkapitalen udgør 2.136 mio. kr.
  • Samlet likvid- og værdipapirbeholdning andrager 900 mio. kr.
  • Koncernens ejendomsaktiviteter realiserede en nettoomsætning på 139 mio. og en driftsindtjening (EBITDA) på 151 mio. kr. Resultatet er tilfredsstillende. Koncernen solgte 11 og købte 3 ejendomme i regnskabsåret. Efter regnskabsårets afslutning har koncernen solgt yderligere 3 ejendomme og købt 5 ejendomme i Storkøbenhavn.
  • Datterselskabet Imerco realiserede en nettoomsætning på 1.013 mio. kr. og en driftsindtjening (EBITDA) på 7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 34 mio. kr. Imercos turn-around er forløbet succesfuldt om end resultatet endnu ikke er tilfredsstillende. Efter regnskabsårets afslutning har Imerco realiseret en tilfredsstillende julehandel med stigende omsætning, avancemarginal og driftsindtjening. Imerco forventes på den baggrund at forbedre driftsindtjeningen markant i 2013/14.
  • Datterselskabet Aquaporin A/S udviklede sig tilfredsstillende og er i forhandling med en række regionale og globale industrielle aktører vedrørende samarbejde med interessante, kommercielle perspektiver.
  • Datterselskabet Danish Aerospace Company ApS realiserede en meget tilfredsstillende driftsindtjening.

Alle koncernens forretningsområder har fået en god start på det nye regnskabsår, og M. Goldschmidt Holding A/S forventer et tilfredsstillende resultat i det nye år.

Året 2012/13 i hovedtræk

Årsregnskabet dækker perioden fra 1. oktober 2012 til og med 30. september 2013.

M. Goldschmidt Holding A/S’ samlede aktiver udgør 4.906 mio. kr. og egenkapitalen andrager 2.136 mio. kr. Egenkapitalens andel af balancen udgør 43,5%. Koncernens kontante bankindeståender og værdipapirbeholdning udgør 900 mio. kr.

Koncernens resultat før skat blev 81,7 mio. og efter skat 45,1 mio.

Minoritetsinteressernes andel af koncernens resultat efter skat blev -11,8 mio. kr., hvorved M. Goldschmidt Holdings A/S andel udgør 56,9 mio. kr.

M. Goldschmidt Ejendomme

Koncernens ejendomsaktiviteter realiserede en nettoomsætning på 139 mio. og en driftsindtjening (EBITDA) på 151 mio. kr. Koncernen solgte 11 og købte 3 ejendomme i regnskabsåret. Efter regnskabsårets afslutning har koncernen solgt yderligere 3 ejendomme og købt 5 ejendomme i Storkøbenhavn. Resultatet er tilfredsstillende.

Koncernen opererer med to ejendomssegmenter; Anlægsejendomme og Omsætningsejendomme. Herudover udvikler koncernen Hillerød Storcenter.

Anlægsejendomme

Anlægsporteføljen er placeret i den centrale del af København i området omkring Grønningen, Store Kongensgade, Poul Ankers Gade, Jens Kofods Gade, Hammerensgade og Stockholmsgade. Det lykkedes koncernen at udbygge sin markante position ved erhvervelse af Store Kongensgade 114 samt efter balancedagen Trekronergården beliggende Grønningen 15 / Poul Ankers Gade 2 / Jens Kofods Gade 1 / Store Kongensgade 124-126. Koncernens samlede anlægsportefølje udgør herefter mere end 40.000 kvm. til en samlet værdi på mere end 1.032 mio. kr. Alle øvrige ejendomme i ejendomsporteføljen karakteriseres som omsætningsejendomme.

Omsætningsejendomme

Koncernens strategi er at erhverve ejendomme, som har udlejningsmæssig, driftsteknisk og byggeteknisk efterslæb, for herved via vor mangeårige opbyggede ekspertise at løse disse problemstillinger og optimere ejendommenes værdi. Alle omsætningsejendomme vil efter udvikling og genopretning af driften blive udbudt til salg.

Hillerød Storcenter

Koncernen tilendebragte dialogen med Hillerød Kommune om et større projekt på koncernens grundstykke på 83.000 m2 i bymidten i Hillerød. I januar 2014 godkendte byrådet i Hillerød Kommune planerne for Hillerød Storcenter. Arbejdet med lokalplan og kommuneplanstillæg er igangsat, og det forventes, at lokalplanen godkendes af Hillerød Kommune i første instans i sommeren 2014, og at den endelige godkendelse foreligger senest ultimo 2014.

Hillerød Storcenters markedsområde vil være hele Nordsjælland, med et befolkningsgrundlag på op til 600.000 indbyggere, 300.000 husstande og 28.000 sommerhuse. Centret vil få 2.300 gratis parkeringspladser, og det forventede besøgstal er 4-5 mio. kunder på årsbasis. Hillerød Storcenter bliver på i alt 45.000 kvm, og vil som noget nyt i Danmark indeholde blandt andet et område med torvehaller, skøjtebane, legeland, biograf, fitness center og aktivitetscenter m.m.

Åbning af Hillerød Storcenter planlægges forud for julen 2015. Der er allerede stor interesse fra ankerlejere, og i januar 2014 blev den første lejekontrakt med en stor ankerlejer (Elgiganten) offentliggjort. Storcentret vil udover Elgiganten indeholde en række af de stærkeste butikskoncepter i Danmark, herunder en del som ikke er i Hillerød endnu.

Imerco

Datterselskabet Imerco, der er Danmarks absolut største detailkæde inden for salg af produkter til køkken og bord, realiserede en nettoomsætning på 1.013 mio. kr. og en driftsindtjening (EBITDA) på 7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 34 mio. kr. i forhold til året før. Den igangværende turn-around er forløbet succesfuldt om end resultatet endnu ikke er tilfredsstillende. Imerco vurderer, at markedsforholdene blev mere stabile særligt i anden halvdel af regnskabsåret. Markedet er dog fortsat meget konkurrencepræget og forbrugernes prisfokus uændret i forhold til tidligere.

Aquaporin

Datterselskabet Aquaporin A/S har succesfuldt opskaleret produktionen af Aquaporin Inside™ teknologien til automatiseret rulle-til-rulle produktion. Den første pilotproduktionslinje blev leveret og indkøres i første del af det nye regnskabsår. Aquaporin forventer at være klar til markedsintroduktion af de første Aquaporin Inside™ produkter i 2014. Markedspotentialet for Aquaporins teknologi er ekstraordinært, og selskabet modtager og behandler løbende interessetilkendegivelser fra potentielle kunder og partnere over hele verden.

Danish Aerospace Company

Datterselskabet Danish Aerospace Company havde i året en særdeles tilfredsstillende tilgang af nye kontrakter og tillæg til eksisterende kontrakter. Danish Aerospace Company realiserede en rekordstor driftsindtjening (EBITDA) på 10 mio. kr. Udviklingen i regnskabsåret var meget tilfredsstillende. Danish Aerospace Company etablerede et joint venture sammen med Aquaporin A/S under navnet Aquaporin Space Alliance ApS.

Koncernens forventninger til 2013/14

M. Goldschmidt Holding A/S forventer i regnskabsåret 2013/14, dækkende perioden 1. oktober 2013 – 30. september 2014, at realisere et tilfredsstillende overskud.

Yderligere oplysninger:

Ejer og administrerende direktør Mikael Goldschmidt, telefon 33 63 09 00.

Øvrige nyheder

Tilbage til oversigt