Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

25. februar 2011

Tilfredshed med regnskabet i M. Goldschmidt koncernen

M. Goldschmidt Holding A/S, der er Mikael Goldschmidts personligt ejede investeringsselskab med hovedaktiviteter inden for fast ejendom, værdipapirer samt virksomheder inden for hovedsagelig detailhandel, har offentliggjort årsrapport for 2009/10. Hovedtrækkene er som følger:

  • Årets resultat udgør før skat 111.726.000 kr. og er tilfredsstillende.

  • Egenkapitalen udgør 1.950.000.000 kr.

  • Balance 5.082.000.000 kr.

  • Soliditet 38,4%.

  • Ejendomsporteføljen blev væsentligt udbygget ved tilkøb af primært omsætningsejendomme. Alle ejendomskøb er sket i overensstemmelse med den fastlagte strategi, og forventes at kunne tilføres betydelig merværdi.

 • Ejendomsporteføljen leverede som forventet gode driftsmæssige resultater.

 • Afkastet af koncernens aktieinvesteringer udgjorde 12,3%. Eksponeringen i aktiemarkedet blev reduceret med 200 mio. kr. i løbet af regnskabsåret, og er efter regnskabsårets afslutning blevet yderligere nedbragt til 100 mio. kr.

 • Afkastet af koncernens store obligationsbeholdning udgjorde 3,1%. Obligationsbeholdningen blev af forsigtighedshensyn forøget i regnskabsåret, og er efter årets afslutning yderligere forøget i takt med reduktionen i aktiebeholdningen.

 • Imerco Holding A/S, som er koncernens største enkeltinvestering uden for fast ejendom, udviklede sig meget positivt og realiserede en omsætning på 1,1 mia. kr. og et EBITDA på 60 mio. kr., hvilket er Imerco's hidtil bedste resultat og en forbedring på 107.000.000 i forhold til året før. Imerco er dermed den bedst indtjenende og stærkest kapitaliserede detailkæde inden for salg af køkkenudstyr og isenkram i Danmark med en samlet egenkapital på kr. 710.411.000.

 • M. Goldschmidt Holding A/S forventer et positivt resultat i regnskabsåret 2010/2011. Alle væsentlige aktiviteter i koncernen er inde i en positiv udvikling, og har fået en god start på det nye regnskabsår.

Året 2009/10 i hovedtræk

I regnskabsåret 2009/10, omfattende perioden 1. oktober 2009 – 30. september 2010, har M. Goldschmidt Holding A/S, realiseret et overskud før skat på 111.726.000 kr.

M. Goldschmidt koncernens kerneområder er investering i anlægs- og omsætningsejendomme i Danmark. Herudover har koncernen investeret i enkelte udviklingsejendomme. Koncernens samlede ejendomsportefølje udgør 217.717 kvm. inklusive byggeretter.

Den væsentligste del af anlægsporteføljen er placeret i den centrale del af København i området omkring Grønningen, Store Kongensgade, Poul Ankers Gade, Jens Kofods Gade og Hammerensgade. Den øvrige del af ejendomsporteføljen karakteriseres som omsætningsejendomme.

Det er fortsat koncernens strategi at erhverve ejendomme, som har udlejningsmæssig, driftsteknisk og byggeteknisk potentiale, for at løse disse problemstillinger og optimere ejendommenes drift og skabe merværdi. Alle ejendomme, der ikke indgår i anlægsporteføljen, vil efter afsluttet udvikling blive solgt til langsigtede ejendomsinvestorer.

Ejendomsporteføljen blev i regnskabsåret væsentligt udbygget. De i året tilkøbte ejendomme omfatter blandt andet: Borgergade 28 (København K), Vester Voldgade 7-9 (København V), Sankt Peders Stræde 49 (København V), Gl. Kongevej 170 (Frederiksberg C), Hellerupvej 10 (Hellerup), Klosterparken: Klokkehøjen 1-41, 2-20, Klokkehøjen 43-107, 22-64, Buegangen 1-37, 2-44, Buegangen 39-151, 46-102, Løngangen 1-65, 2-54, Løngangen 56-74, 67-139 (Ringsted), Søndergaards Alle 53-57 (Måløv), og Store Kongensgade 118/Hammerensgade 2 (København K). Sidstnævnte erhvervelse indgår i koncernens anlægsportefølje.

Koncernens investeringer i udviklingsejendomme omfatter primært et grundstykke på 83.000 kvm i den centrale bymidte i Hillerød. I sommeren 2009 blev rammelokalplan for området vedtaget, som muliggør bebyggelse - primært til detailhandel.

Udover ovennævnte har Mikael Goldschmidt i personligt regi tillige erhvervsaktiviteter omfattende 25 bolig- og erhvervsejendomme, der ikke indgår i ovennævnte resultat/beretning.

Væsentlige begivenheder efter regnskabsafslutning

Efter regnskabsårets afslutning har M. Goldschmidt Holding solgt en større portefølje ejendomme til Jeudan A/S for 459 mio. kr. Salget er gennemført på tilfredsstillende vilkår og i tråd med de lagte planer. Salgsprovenuet forventes geninvesteret i det københavnske ejendomsmarked.

Efter regnskabsårets afslutning er yderligere tilkøb foretaget. Blandt andet ejendommen "Den Kongelige Mønt" i det centrale København, som skal færdiggøres – primært til ungdomsboliger.

Endvidere har koncernen erhvervet yderligere et kollegium i Holbæk i nærheden af koncernens nuværende kollegium "Goldschmidt Kollegiet", der er fuldt udlejet og i dag har 80 personer på venteliste. Det nye kollegium vil blive benævnt M. Goldschmidt Kollegiet Slotshaven.

Den seneste erhvervelse er den næststørste fly hangar i Kastrup Lufthavn. Det er den tidligere Sterling Hangar, der er udlejet til bl.a. Star Air – en del af A.P. Møller-Mærsk koncernen og til Norwegian.

Forventninger til regnskabsåret 2010/11

M. Goldschmidt Holding A/S forventer i regnskabsåret 2010/11, dækkende perioden 1. oktober 2010 – 30. september 2011, et positivt resultat.

I løbet af 2011 og 2012 forventer koncernen at realisere flere frasalg af ejendomme og virksomheder med gevinst.

Yderligere oplysninger

Ejer og administrerende direktør Mikael Goldschmidt, telefon 33 63 09 00.

Øvrige nyheder

Tilbage til oversigt